Verksamhetsberättelse 2020 för Djurens Vänner i Uppsala

 

Styrelsen för Djurens Vänner i Uppsala vill härmed avge följande redovisning för föreningens 53:e verksamhetsår.

 

Styrelsen

Eva E-L                               Ordförande

Karin K                               Vice ordförande

Lisa G-F                              Sekreterare

Isabelle E                             Kassör

Lena E                                 Ledamot

Maria P                               Suppleant

Maria L                               Suppleant

Margareta E                        Suppleant

 

I tur att avgå står: Karin K, Lisa G-F, Lena E

Maria P, Maria L och Margareta E

 

Revisorer har varit Lena R och Anne-Sophie T som ordinarie och

Lars-Inge W som suppleant.

 

Medlemmar

Antal medlemmar var vid årets slut var 76 stycken samt 14 ständiga.

 

Hemsidan och Facebook

Djurens vänner har en hemsida med adressen: www.djurensvanneruppsala.se

Isabelle E är webbmaster och uppdaterar regelbundet hemsidan samt svarat på inkommen e-post i samråd med styrelsen.

 

Telefonservicen

Under året har Eva E-L skött telefonverksamheten.

Hon har svarat i mån av tid. Eventuella missade samtal har rings upp inom kort.

 

Föreningen har en mobiltelefon med telefonnumret 073-5346289. Det går även att ringa det fasta numret 018-143236 som är direktkopplat till mobiltelefonen.

 

Djurverksamheten

Djurens Vänner har via hemsidan samt telefon förmedlat omplaceringar av katter. I de fall vi inte har kunnat hjälpa till har vi hänvisat till andra djurskyddsföreningar.

 

Den 12 september 2014 invigdes djurhemmet. Djurhemmet består av en omgjord byggbarack med två avdelningar. Den ena avdelningen består av karantän med två burar och i den andra avdelningen finns tre burar med tillhörande rastgårdar.

Djurens Vänner Uppsala är medlemmar och vårt djurhem är anslutet till Djurhemsförbundet- en ideell intresse-& stödorganisation för sällskapsdjur.

 

Föreningen har bidragit ekonomisk till olika djurverksamheer såsom Bosses hundhjälp och Svenska hästars värn.

 

Vi har även erbjudit djurägare bidrag vid kattkastrering, tandvårdsbehandlingar samt till viltfågelmat mot inskickande av kvittokopia.

 

Sammanträden och sammankomster

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 st protokollförda styrelsesammanträden. Vi har dessutom flera gånger i månaden haft kontakt med varandra via telefon

 

Årsmötet ägde rum torsdagen den 24 mars genom gruppsamtal på telefon pga. pandemin.

 

Den 24-25 oktober hade styrelsen och revisorer planeringsdagar på Gimo herrgård.

 

Föreningslokalen

Lokalen ligger på Vaksalagatan 51. Där har vi våra styrelsesammanträden och andra sammankomster. Där förvaras även vårt föreningsmaterial.

 

Tidningen Aktuellt

Fredrik Malmgren ordförande i Riksorganisationen är redaktör för tidningen. Tidningen utges 4 gånger per året. Där vi har informerat om vad som händer och har hänt i Uppsala föreningen.

 

Djurens vilorum

Sedan invigningen 2006 har askan efter 100 djur spridits på minneslunden.

 

Ett gravbrev ifylles vid varje askspridning och djurägaren får information om ordningsföreskrifterna.

En engångssumma, på 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar, tas ut vid spridningen av aska. 

Tidsbokning för askspridning eller frågor om minneslunden görs på telefon eller e-post.

Namnskyltar av metall över djurs vars aska är spridda i minneslunden finns nu uppsatta på planket i minneslunden samt i enklare form på anslagstavlan.

 

Ekonomisk ställning och resultat

Resultatet av föreningens verksamhet under 2020 och den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av resultatet och balansräkningen. – Se bilaga.

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras

 

Slutord

Vi vill tacka för alla fina insatser från våra medlemmar och andra privatpersoner som engagerar sig för djuren. Det ni gör för djuren är ovärderligt och vi är tacksamma för er varma omtanke och hjälp. Till alla er som skänker gåvor till föreningen eller stödjer oss genom medlemskap vill vi ge vårt varmaste tack, då ni bidragit till att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för djurens välbefinnande.

 

 

/ Djurens Vänners styrelse i Uppsala, den 17 mars 2021